افتتاح وبهره برداری ازپایگاه امدادجاده ای(اورژانس۱۱۵)دربخش تازه کند

درراستای سیاست های دولت محترم تدبیر و امید در ارتقای حوزه بهداشت وسلامت ، وباتوجه به… [ادامه مطلب]

افتتاح وبهره برداری ازپایگاه امدادجاده ای(اورژانس۱۱۵)دربخش تازه کند افتتاح وبهره برداری ازپایگاه امدادجاده ای(اورژانس115)دربخش تازه کند

انتخاب اعضای هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی دربخش تازه کند

دراجرای ماده 39قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی،جلسه انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل… [ادامه مطلب]

انتخاب اعضای هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی دربخش تازه کند انتخاب اعضای هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی دربخش تازه کند

بازدیدبخشدارتازه کند باحضورشهردار ورئیس شورای اسلامی شهرازفضای سبز وتاکیدبرپیگیری شهرداردرتسریع انجام امورات اداری مربوط به اخذ سندمالکیت این فضا به منظورایجاد وراه اندازی فضای سبز عمومی(پارک)جهت ارائه خدمات به اهالی شریف ومحترم بخش وشهر وهمچنین نظارت،کنترل وحراست از درختان این فضا.

[ادامه مطلب]

بازدیدبخشدارتازه کند باحضورشهردار ورئیس شورای اسلامی شهرازفضای سبز وتاکیدبرپیگیری شهرداردرتسریع انجام امورات اداری مربوط به اخذ سندمالکیت این فضا به منظورایجاد وراه اندازی فضای سبز عمومی(پارک)جهت ارائه خدمات به اهالی شریف ومحترم بخش وشهر وهمچنین نظارت،کنترل وحراست از درختان این فضا. بازدیدبخشدارتازه کند باحضورشهردار ورئیس شورای اسلامی شهرازفضای سبز وتاکیدبرپیگیری شهرداردرتسریع انجام امورات اداری مربوط به اخذ سندمالکیت این فضا به منظورایجاد وراه اندازی فضای سبز عمومی(پارک)جهت ارائه خدمات به اهالی شریف ومحترم بخش وشهر وهمچنین نظارت،کنترل وحراست از درختان این فضا.

بازدید بخشدارتازه کند باحضور شهردار ورئیس شورای اسلامی شهر از روندعملیات اجرایی وزیرسازی خیابان امام خمینی(ره)شهرتازه کندوالزام شهرداری به رعایت اصول فنی ومهندسی درآسفالت ریزی این خیابان وهمچنین تاکید براجرای ادامه عملیات جدولگذاری خیابان مذکور.

[ادامه مطلب]

بازدید بخشدارتازه کند باحضور شهردار ورئیس شورای اسلامی شهر از روندعملیات اجرایی وزیرسازی خیابان امام خمینی(ره)شهرتازه کندوالزام شهرداری به رعایت اصول فنی ومهندسی درآسفالت ریزی این خیابان وهمچنین تاکید براجرای ادامه عملیات جدولگذاری خیابان مذکور. بازدید بخشدارتازه کند باحضور شهردار ورئیس شورای اسلامی شهر از روندعملیات اجرایی وزیرسازی خیابان امام خمینی(ره)شهرتازه کندوالزام شهرداری به رعایت اصول فنی ومهندسی درآسفالت ریزی این خیابان وهمچنین تاکید براجرای ادامه عملیات جدولگذاری خیابان مذکور.

بازدید بخشدار تازه کند ازرونداجرای عملیات جدول گذاری دردرروستای اوزونقویی ۲

[ادامه مطلب]

بازدید بخشدار تازه کند  ازرونداجرای عملیات جدول گذاری دردرروستای اوزونقویی ۲ بازدید بخشدار تازه کند  ازرونداجرای عملیات جدول گذاری دردرروستای اوزونقویی ۲

افتتاح وبهره برداری ازپایگاه امدادجاده ای(اورژانس۱۱۵)دربخش تازه کند

درراستای سیاست های دولت محترم تدبیر و امید در ارتقای حوزه بهداشت وسلامت ، وباتوجه به مطالبه چندین ساله اهالی شریف ومحترم بخش تازه کندمرکز فوریت های پزشکی (اورژانس ۱۱۵) با امکانات و تجهیرات کامل پزشکی بااعتبار۴میلیارد ریال ،جهت انجام خدمات امدادرسانی به مردم عزیز در شهر تازه کند باحضور فرماندار وبخشدار ومدیریت پایگاه امدادرسانی […]

ادامه مطلب

انتخاب اعضای هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی دربخش تازه کند

دراجرای ماده ۳۹قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی،جلسه انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل معتمدین هیات اجرایی ازبین افراد معرفی شده بخش، در دوازهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران باحضور بخشدار ورئیس ستاد انتخابات بخش واعضای هیات نظارت بخش تازه کند ومدعوین درمحل سالن اجتماعات بخشداری برگزار وپس از اخذآرای مخفی از حاضرین درجلسه،افرادمشروحه ذیل بعنوان اعضای […]

ادامه مطلب

بازدید بخشدارتازه کند ازشروع عملیات اجرایی پروژه جدولگذاری روستای حاج عوض و تحقق آرزوی دیرینه اهالی محترم وشریف در توسعه عمران و آبادانی روستا.

بخشدارتازه کند ازشروع عملیات اجرایی پروژه جدولگذاری روستای حاج عوض در توسعه عمران و آبادانی این روستا بازدید واز نزدیک درجریان روندانجام کارقرارگرفتند.

ادامه مطلب

جلسه بررسی طرحها وپروژه های قابل اجرا توسط دهیاران باحضور بخشدار تازه کندوعملیاتی نمودن آن در حداقل زمان ممکن وارائه برنامه های آتی در سال جاری وپیگیری مشکلات روستا از ادارات ذیربط جهت رفع آنها.

جلسه بررسی طرحها وپروژه های قابل اجرا توسط دهیاران باحضور بخشدار تازه کندوعملیاتی نمودن آن در حداقل زمان ممکن وارائه برنامه های آتی در سال جاری وپیگیری مشکلات روستا از ادارات ذیربط جهت رفع آنها باحضور دهیاران تشکیل ومقرر گردید دهیاران روستاهای تابعه باتوجه به مساعد بودن شرایط جوی نسبت به عملیاتی نمودن طرحها وپروژه […]

ادامه مطلب

جلسه هیات اجرایی انتخابات شورای اسلامی روستاها وبررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداهای شوراها باحضور بخشدار ورئیس ستاد انتخابات بخش تازه کند

جلسه هیات اجرایی انتخابات شورای اسلامی روستاها وبررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداهای شوراها باحضور بخشدار ورئیس ستاد انتخابات بخش تازه کنددرمحل سالن اجتماعات بخشداری تشکیل وصلاحیت تعداد۱۱۰کاندیداهای ثبت نام شده شورای اسلامی روستاهای تابعه بخش تازه کند موردبررسی قرارگرفت.

ادامه مطلب

سیاسی

انتخاب اعضای هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی دربخش تازه کند

دراجرای ماده ۳۹قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی،جلسه انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل معتمدین هیات اجرایی ازبین افراد معرفی شده بخش، در دوازهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران باحضور بخشدار ورئیس ستاد انتخابات بخش واعضای هیات نظارت بخش تازه کند ومدعوین درمحل سالن اجتماعات بخشداری برگزار وپس از اخذآرای مخفی از حاضرین درجلسه،افرادمشروحه ذیل بعنوان اعضای […]

ادامه خبر

عمرانی

افتتاح وبهره برداری ازپایگاه امدادجاده ای(اورژانس۱۱۵)دربخش تازه کند

درراستای سیاست های دولت محترم تدبیر و امید در ارتقای حوزه بهداشت وسلامت ، وباتوجه به مطالبه چندین ساله اهالی شریف ومحترم بخش تازه کندمرکز فوریت های پزشکی (اورژانس ۱۱۵) با امکانات و تجهیرات کامل پزشکی بااعتبار۴میلیارد ریال ،جهت انجام خدمات امدادرسانی به مردم عزیز در شهر تازه کند باحضور فرماندار وبخشدار ومدیریت پایگاه امدادرسانی […]

ادامه خبر

فرهنگی

آسیب شناسی شبکه های اجتماعی دربخش تازه کند

جلسه آسیب شناسی شبکه های اجتماعی باحضور بخشدار، سرپرست اداره اداره ورزش وجوانان پارس آباد، فرمانده حوزه قدس، دایره قضایی، شهردار ودهیاران ومدیران مدارس روستاهای تابعه بخش تازه کند درسالن اجتماعات بخشداری تشکیل گردید دراین جلسه بخشدار تازه کند بابیان اینکه دشمن سعی دارداز طرقهای مختلف دربین افراد وجامعه ایران اسلامی نفوذ کند وافکار واذهان […]

ادامه خبر